Stichting NCE heeft een ANBI status bij de belastingdienst.

 

Een ANBI status kent de volgende voordelen:

1) Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.

2) Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.

3) Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting.

4) Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.

5) Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. 

    Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift

    vastleggen in een overeenkomst. Voor donateurs van culturele ANBI's geldt een extra giftenaftrek.

 

Wettelijk is iedere ANBI instelling verplicht een aantal gegevens op haar website te plaatsen.

Hieronder volgen deze gegevens:

 

        - de naam van de instelling;

           Verkorte naam: Stichting NCE

           Naam volgens statuten: Stichting tot behoud van huidig en toekomstig Nederlands Cultureel Erfgoed voor schilderkunst, beeldende kunst, toegepaste kunst en overige kunstvormen.


        - fiscaal nummer/Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer: (RSIN) 8559.92.372;

 

        - Nummer inschrijving Kamer van Koophandel:

          KVK 65131088

 

        - het postadres, dan wel het telefoonnummer, dan wel het e-mailadres van de instelling;

          Postadres:

          Kerkstraat 61 A

          2411 AA, Netherlands.

 
info@stichtingnce.nl
+31 (0)6 34 04 24 25
 

        - de doelstelling volgens de regelgeving van de instelling (citaat uit statuten);

          1. De stichting heeft als doel:


          a. het behoud van (toekomstig) Nederlands Cultureel Erfgoed, in het bijzonder schilderkunst, beeldende kunst, toegepaste kunst en overige kunstvormen;


          b. alsmede het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.


         Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.

         2. De stichting beoogt het algemeen nut.

         3. De stichting heeft geen winstoogmerk.


         4. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

       - het beheren en onderhouden van kunstvoorwerpen of kunstcollecties;

       - het aankopen van kunstvoorwerpen of kunstcollecties;

       - het verkrijgen of overnemen van kunstvoorwerpen of kunstcollecties uit nalatenschappen, erfstellingen, legaten of schenkingen;

       - het eventueel verkopen van kunstvoorwerpen of kunstcollecties om de bestaande kunstvoorwerpen en kunstcollecties te behouden;

       - het organiseren van exposities van kunstvoorwerpen of kunstcollecties;

       - het geven van voorlichting door onder meer het onderhouden van een website of andere voorlichtings- en communicatiemiddelen;

       - alle andere activiteiten die naar het oordeel van het bestuur kunnen bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van de

 

        - de hoofdlijnen van het actuele beleidsplan van de instelling;

          De stichting de volgende zaken proberen te realiseren:

          a) opzetten van een website; www.stichtingnce.com
          b) aanmaken van een facebookpagina
          c) seleteren van een boekhoudkantoor die de boekhouding verzorgt
          d) Tenminste kunstwerken van tien kunstenaars plaatsen op het digitale museum
          e) Gesprekken voeren met nieuwe kunstenaars om een plaats te geven in het digitale museum
          f) Gesprekken voeren met mogelijke donateurs of sponsoren

          g) Opening eigen kantoor en expositieruimte Atelier Domenicus van Tol te Bodegraven

          h) Realisatie website Atelier Domenicus van Tol 

      

        - de bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid van de instelling en de namen van de bestuurders;

          Het bestuur bestaat uit de volgende drie personen:

          - dhr. ing. R. Scholten           Voorzitter (vervangt de secretaris en/of penningmeester bij diens afwezigheid)

          - mevr. ing. M.A. Joosten      Secretaris (vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid)

          - dhr. R.A.M. Ganzeboom      Penningmeester

 

          Beloningsbeleid:

          Er worden aan het bestuur en medewerkers van de organen van de stichting geen uitkeringen gedaan in de zin van beloningen voor geleverde arbeid.

          Onkosten kunnen worden gedeclareerd conform de richtlijnen die de belastingdienst hierin heeft vastgesteld. Mogelijke vrijwilligersvergoedingen moeten voldoen aan hetgeen de belastingdienst in haar richtlijnen hierover heeft vastgesteld.

 

        - een actueel verslag van de uitgeoefende activiteit of activiteiten van de instelling;

 

         Klik hier voor een kort secretarieel jaarverslag stichting NCE 2021

         

          Belangrijkste activiteiten 2021


        - Is de website van de stichting NCE verder aangevuld en geactualiseerd
        - Heeft de stichting via google grants programma gratis campagne ruimte gekregen om de stichting te promoten
        - Zijn er vier kunstenaars aan de website toegevoegd met werk
        - Is de expositieruimte van de stichting NCE 41 keer in het weekeinde geopend geweest voor het publiek (circa 830 bezoekers)
        - Heeft de stichting NCE meegedaan aan de regionale Kunstroute met circa 350 bezoekers
        - Heeft de stichting NCE meegedaan aan de landelijke expositieroute met circa 300 bezoekers
        - Zijn er contacten onderhouden met (potentiële) donoren
        - Zijn er diverse musea bezocht
        - Zijn er twee lezingen gehouden over kunstenaars
        - Zijn er contacten onderhouden met regionale kunstenaars
        - Is er een doorlopende expositie georganiseerd van één kunstenaarsfamilie
       - Zijn er contacten geweest met museum Schiedam en museum oud Overschie
       - Zijn er 5 schilderijen aangekocht van Pieter ter Meulen, Ben Viegers en Jacob Nieweg
       - Is een schilderij van Pieter ter Meulen voorzien van een nieuwe lijst van Gehring/Heijdenrijk uit Amstelveen
       - Twee schilderijen van Pieter ter Meulen (afkomstig uit Bodegraven) zijn in de gemeente Bodegraven op groot sticker formaat op een wand bevestigd
       - Is er samen gewerkt met www.kunstenaarsdorpbodegraven.nl
       - Is de subwebsite atliervantol gelanceerd


        We zijn een kleine stichting en onze activiteiten bescheiden, maar in vijf jaar tijd ontwikkelde deze stichting zich gestaag in opgaande lijn.

        Bodegraven, 21 januari 2022

 

        Klik hier voor de staat van baten en lasten over 2021

        Klik hier voor het Beleidsplan Stichting NCE 2023 - 2028