Bel ons

+31 (0)6 34 04 24 25


Stichting NCE heeft een ANBI status bij de belastingdienst.

 

Een ANBI status kent de volgende voordelen:

1) Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.

2) Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.

3) Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting.

4) Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.

5) Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. 

    Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift

    vastleggen in een overeenkomst. Voor donateurs van culturele ANBI's geldt een extra giftenaftrek.

 

Wettelijk is iedere ANBI instelling verplicht een aantal gegevens op haar website te plaatsen.

Hieronder volgen deze gegevens:

 

        - de naam van de instelling;

           Verkorte naam: Stichting NCE

           Naam volgens statuten: Stichting tot behoud van huidig en toekomstig Nederlands Cultureel Erfgoed voor schilderkunst, beeldende kunst, toegepaste kunst en overige kunstvormen.


        - fiscaal nummer/Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer: (RSIN) 8559.92.372;

 

        - Nummer inschrijving Kamer van Koophandel:

          KVK 65131088

 

        - het postadres, dan wel het telefoonnummer, dan wel het e-mailadres van de instelling;

          Postadres:

          Postbus 8282,

          3009 AG Rotterdam, Netherlands.

 
info@stichtingnce.nl
 
+31 (0)6 34 04 24 25

 

        - de doelstelling volgens de regelgeving van de instelling (citaat uit statuten);

          1. De stichting heeft als doel:


          a. het behoud van (toekomstig) Nederlands Cultureel Erfgoed, in het bijzonder schilderkunst, beeldende kunst, toegepaste kunst en overige kunstvormen;


          b. alsmede het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.


         Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.

         2. De stichting beoogt het algemeen nut.

         3. De stichting heeft geen winstoogmerk.


         4. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

       - het beheren en onderhouden van kunstvoorwerpen of kunstcollecties;

       - het aankopen van kunstvoorwerpen of kunstcollecties;

       - het verkrijgen of overnemen van kunstvoorwerpen of kunstcollecties uit nalatenschappen, erfstellingen, legaten of schenkingen;

       - het eventueel verkopen van kunstvoorwerpen of kunstcollecties om de bestaande kunstvoorwerpen en kunstcollecties te behouden;

       - het organiseren van exposities van kunstvoorwerpen of kunstcollecties;

       - het geven van voorlichting door onder meer het onderhouden van een website of andere voorlichtings- en communicatiemiddelen;

       - alle andere activiteiten die naar het oordeel van het bestuur kunnen bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van de

 

        - de hoofdlijnen van het actuele beleidsplan van de instelling;

          In 2016 zal de stichting de volgende zaken proberen te realiseren:

          a) opzetten van een website; www.stichtingnce.com (op dit moment staat via deze domeinnaam nog een conceptversie live)
          b) aanmaken van een facebookpagina
          c) aanmaken youtube kanaal
          d) aanmaken linkedin account
          e) aanmaken van twitter account
          f) complementeren van het bestuur met een penningmeester en secretaris
          g) seleteren van een boekhoudkantoor die de boekhouding verzorgt
          h) Tenminste kunstwerken van tien kunstenaars plaatsen op het digitale museum
          i) Gesprekken voeren met tien nieuwe kunstenaars om in 2017 een plaats te geven in het digitale museum
          j) Gesprekken voeren met mogelijke donateurs of sponsoren

 

          Op verzoek kunt u het hele beleidsplan aanvragen.

 

        - de bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid van de instelling en de namen van de bestuurders;

          Het bestuur bestaat uit de volgende drie personen:

          - dhr. ing. R. Scholten           Voorzitter (vervangt de secretaris en/of penningmeester bij diens afwezigheid)

          - mevr. ing. M.A. Joosten      Secretaris (vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid)

          - dhr. R.A.M. Ganzeboom      Penningmeester

 

          Beloningsbeleid:

          Er worden aan het bestuur en medewerkers van de organen van de stichting geen uitkeringen gedaan in de zin van beloningen voor geleverde arbeid.

          Onkosten kunnen worden gedeclareerd conform de richtlijnen die de belastingdienst hierin heeft vastgesteld. Mogelijke vrijwilligersvergoedingen moeten voldoen aan hetgeen de belastingdienst in haar richtlijnen           hierover heeft vastgesteld.

 

        - een actueel verslag van de uitgeoefende activiteit of activiteiten van de instelling;

          De stichting NCE is begin 2016 opgericht. Sinds juni 2016 is het bestuur compleet en is de website van de stichting online. Zodoende zijn er nog geen officiële verslagen van bijeenkomsten of activiteiten.

 

        - de balans en de staat van baten en lasten, met toelichting, van de instelling.

 

  De stichting NCE is begin 2016 opgericht. Derhalve is er nog geen sprake van een volledig financieel boekjaar. In januari 2017 zal de stichting haar eerste finaciële jaaroverzicht publiceren op deze website.